Algemene Handels en leveringsvoorwaarden
Hennekes Special Seating B.V.


1. TOEPASSELIJKHEID

De voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten van koop, verkoop en dienstverlening, tenzij en voor zover door ons uitdrukkelijk en schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan is toegestemd, welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde overeenkomst c.q. overeenkomsten. Ingeval van gedeeltelijke afwijking blijven onze overige verkoopvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

2. OFFERTES
Alle door ons verstrekte offertes, prijzen, prijsopgaven en andere bepalingen worden vrijblijvend gedaan.
Een aanbieding is bindend voor een termijn welke in de offerte is vermeld.

3. OVEREENKOMSTEN
Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden ons niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij een mededeling van de opdrachtgever dat deze onze voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.

Overeenkomsten dienen schriftelijk te geschieden. Orders, toezeggingen en afspraken aan, gedaan door, of gemaakt met ons of onze medewerkers binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor de juiste opname van telefonische orders kunnen wij niet instaan.

Het staat ons vrij om af te zien van de strikte naleving van deze voorwaarden, dit brengt niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat wij het recht zouden verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

4. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij noodzakelijk of nuttig achten teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

5. WIJZIGINGEN
Hoewel wij een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

Wanneer wij instemmen met wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Meerwerk en extra leveringen worden door ons steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Minder werk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om de opdrachtgever de door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

6. DOCUMENTATIEMATERIAAL
Al onze prijscouranten en ander documentatiemateriaal, en de daarin of elders door ons genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over door ons te verkopen goederen en te leveren diensten en alle afbeeldingen, tekeningen of omschrijvingen van die goederen en diensten, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een benadering, tenzij wij schriftelijk het tegendeel hebben bevestigd.
Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoedingen van ons te verlangen.

7. AANVAARDING DOOR FACTURERING
Orderbevestigingen van onze zijde zijn bindend voor de inhoud van de order, tenzij binnen 8 dagen na verzending van de orderbevestiging de koper schriftelijk en gemotiveerd de inhoud van de orderbevestiging heeft betwist. Een eventueel voorafgaande aan de eigenlijke schriftelijke bevestiging door ons gezonden factuur geldt als bevestiging van de order, voor zover deze in die factuur in rekening is gebracht. Zodanige facturering van een gedeelte van een order houdt geen bevestiging in van het overige gedeelte van de order. Goederen welke verwerkt zijn, worden geacht geaccepteerd te zijn.

8. PRIJZEN
De door ons opgegeven prijzen gelden voor levering af ons magazijn, tenzij schriftelijk anders door ons is opgegeven. Wij streven ernaar om van prijswijzigingen steeds zo snel mogelijk mededeling te doen, maar wij behouden ons het recht voor om prijswijzigingen ook zonder voorafgaande mededelingen door te voeren. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ons laatstelijk bekende gegevens, wanneer na de datum van onze aanbieding een verhoging optreedt in één of meer der kostprijsfactoren, is de koper het bedrag van deze verhoging aan ons verschuldigd boven de door ons aangeboden prijs. Al onze prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9. KORTINGEN
Geen andere kortingen worden toegestaan dan die, welke wij op de factuur hebben vermeld. Eerder door ons verleende kortingen binden ons niet voor latere overeenkomsten.

10. LEVERTIJDEN
Wij streven er naar de levertijden steeds nauwkeurig op te geven, maar wij behouden ons het recht voor daarvan ook zonder voorafgaande mededelingen af te wijken. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht uit dien hoofde de ontbinding van de koopovereenkomst en/of vergoedingen van schade te vorderen.

11. LEVERING
Levering geschiedt af ons magazijn, tenzij wij schriftelijk met een andere plaats van levering hebben ingestemd. De kosten verbonden aan levering elders zijn voor rekening van koper. Goederen die aan ons magazijn worden afgehaald of die door ons op een andere plaats van levering worden bezorgd worden geacht, vanaf het moment dat zij in ontvangst zijn genomen door koper, in goede staat te zijn aanvaard en zijn vanaf dat moment voor zijn rekening en risico. Wij behouden ons het recht voor om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen.

12. RECLAMES
Indien uiterlijk 8 dagen ná levering respectievelijk ná uitvoering geen reclames over de desbetreffende goederen respectievelijk diensten bij ons zijn ingediend, worden deze goederen respectievelijk diensten geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
Wij nemen slechts goederen terug, indien daarover tevoren overleg met ons is gepleegd en wij schriftelijk toestemming tot terugzending hebben verleend.

13. GARANTIE
Indien wij ons verbinden om goederen te leveren garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Reparatiewerkzaamheden worden door ons slechts gegarandeerd indien wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk garant hebben verklaard.

Indien wij ons verbinden om te adviseren, onderzoek of trainingswerkzaamheden te verrichten, verbinden wij ons tot het met zorg verrichten van de ons gegeven opdracht, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden om met onze werkzaamheden en/of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zullen brengen. De omstandigheid dat wij de opdrachtgever terzake mondelinge of schriftelijke adviezen hebben verstrekt, brengt niet met zich mede dat wij ons tot het teweeg brengen van een zodanig resultaat hebben verbonden.

14. AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit gebreken of uit ondeskundig gebruik van de door ons geleverde goederen, tenzij hiervoor door ons een uitdrukkelijke en schriftelijke garantie is afgegeven. In dit laatste geval is de schadevergoeding beperkt tot de waarde van de goederen en/of diensten. Gevolgschade zal nimmer worden vergoed.

Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen welke in leveringen mochten optreden; behoudens indien er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid onzerzijds. De bewijslast te dien aanzien berust bij hem of haar die grove schuld of grove nalatigheid stelt.

Wij accepteren geen verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtvergoeding van de gegarandeerde goederen of onderdelen daarvan. gever wegens bedrijfsstoring, ongeval of beschadiging van goederen of anderszins als gevolg van verrichte diensten.

Ingeval van aansprakelijkheid blijft deze voor ons in elk geval tot de waarde van de goederen en/of diensten beperkt, zoals die tot uitdrukking komt in ons factuurbedrag.

Al onze advies-, trainings-, onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden worden naar beste kennis en wetenschap uitgevoerd. Zij kunnen echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding aanleiding geven.

15. BEKENDHEID
Iedere koper wordt geacht bekend te zijn met de toepassing van deze voorwaarden, zodra koper een overeenkomst met ons wenst te sluiten. Deze voorwaarden liggen dan ook voor iedere koper ter inzage.

16. BETALING
Tenzij schriftelijk door ons anders is aangegeven, dient betaling van de door ons geleverde goederen en diensten als volgt te geschieden.

-Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

-Indien de koper binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan een rente van 1% per maand in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.

17. NIET-AFNAME
Ingeval van niet-afname door de koper hebben wij aan onze leveringsverplichtingen voldaan wanneer wij de koper per aangetekend schrijven hebben bericht dat de goederen te zijner beschikking staan, en de koper ná de verzending van ons schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst te nemen.
In dat geval kunnen wij, geheel te onzer keuze, de goederen voor rekening en risico van de koper (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten, dan wel de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding vorderen van alle door ons geleden schade inclusief gederfde winst. Zowel ingeval van niet-afname als ingeval van annulering van de offerte en/of order door koper zullen deze gevallen koper nimmer het recht geven tot terugbetaling van de overeengekomen aanbetaling, welk bedrag door koper bij plaatsing van de offerte en/of order is voldaan.

18. OVERMACHT
Indien wij door tijdelijke of blijvende overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd worden de koopovereenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, mits wij binnen een redelijke termijn na het intreden van de overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis stellen.
De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
Als overmacht worden aangemerkt al die omstandigheden waaronder de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid tijdelijk of blijvend niet van ons gevergd kan worden.

19. EIGENDOM
Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten voor totdat de opdrachtgever ons alle daarvoor verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.
Rechten op uitvindingen en know-how, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven evenwel steeds ons eigendom.

20. EIGENDOMSOVERDRACHT
Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven de geleverde goederen eigendom van onze onderneming, maar blijven voor rekening en risico van koper en kunnen zij te allen tijde door ons worden teruggenomen, waar zij zich ook bevinden, gemonteerd of ongemonteerd, alles voor rekening van de koper.
De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggend deurwaarder, en de curator in zijn faillissement, onverwijld van ons eigendom, dezer zaken in kennis te stellen. De koper verklaart reeds nu vooralsdan dat hij tot aan het moment van algehele voldoening het aan hem geleverde goed zal houden voor deze onderneming als eigenaar.

De (huur)koper is ermee bekend, dat onze onderneming als (huur)verkoper gerechtigd is, desgewenst al haar rechten en bevoegdheden uit onderhavige (huur)koopovereenkomst alsmede de eigendom van het object aan een derde of aan derden te mogen overdoen. De koper erkent het vrije recht van onze onderneming om bij niet-stipte betaling te kiezen tussen opvordering in eigendom van de geleverde goederen, met schadevergoeding en vordering tot nakoming der overeenkomst. De dan door de (huur)koper of huurder verschuldigde schadevergoeding wordt door onze onderneming bepaald. De (huur)koper of huurder verklaart zich reeds nu vooralsdan akkoord met de door de onderneming vast te stellen schadevergoeding, mits deze vaststelling niet in hoge mate onredelijk voorkomt.

21. VERTRAGINGSRENTE, ADMINISTRATIE VAN INCASSOKOSTEN
Bij te late betaling is de koper, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien en zodra wij vervolgens de vordering ter incassering uit handen geven is de koper bovendien ons verschuldigd het bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur.

22. OVERLIJDEN, OPHEFFING, FAILLISSEMENT EN DERGELIJKE VAN DE KOPER
Indien en zodra de koper overlijdt (natuurlijk persoon); wordt ontbonden (ingeval van rechtspersoon); zijn bedrijf staakt; in staat van faillissement wordt verklaard; (voorlopige) surcéance van betaling aanvraagt; enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt en zodra kopers goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zijn wij gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst(en), tenzij wij de nakoming daarvan zouden mochten verlangen, een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding.

23. GEHEIMHOUDING
Wij zullen alle ons door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen, dan wel geheimhouding betrachten, voor zover vertrouwelijkheid, dan wel geheimhouding ons uitdrukkelijk is opgelegd, dan wel dat dit blijkt uit de aard van de verstrekte gegevens en inlichtingen. Wij zullen zodanige gegevens niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken. Wij zullen redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de waarborg van de geheimhouding in acht nemen.

24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op door ons aangegane overeenkomsten van koop en verkoop en op de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van elk ander rechtscollege worden onderworpen aan de Kantonrechter of aan de Arrondissementsbank welke wettelijk competent is in de gemeente Gouda.